Лист № 93 від 17.04.2019 Голові ДРС щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій»

17.04.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 93 від 17.04.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

Вих. № 93

від 17 квітня 2019 року

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про

внесення змін до Порядку здійснення

державного нагляду за ринком

телекомунікацій»

                                                                                                                                 

                                                   Шановна Ксеніє Михайлівно!                                

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

16 квітня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийняла рішення «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій» (далі – проект Рішення), яке буде подано на погодження до Державної регуляторної служби.

ІнАУ листом від 10.01.2018 № 02 надавала до НКРЗІ свої зауваження та пропозиції до проекту Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій (далі – проект Порядку), значна частина з яких врахована.

Проте, вважаємо, що окремі пункти у редакції проекту Порядку, схваленого рішенням НКРЗІ від 16.04.2019, залишились такими, що не відповідають вимогам   Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про державний нагляд (контроль) та, у разі їх прийняття, матимуть негативний вплив на права та законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій.

1. У пункті 1 розділу І «Загальні положення» проекту Порядку розробник зазначає, що «цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і визначає процедуру здійснення державного нагляду (контролю) за ринком телекомунікацій та встановлює порядок контролю за додержанням ліцензійних умов у сфері телекомунікацій». Крім того, по тексту проекту Порядку розробник пропонує положення, відповідно до яких НКРЗІ матиме право складати розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій, порядок виконання суб’єктами ринку цих розпоряджень тощо.

З 28.06.2015 набув чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування), який регулює відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності та встановлює єдиний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Законом про ліцензування визначено, що види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 Закону, ліцензуванню не підлягають.

Законом встановлено, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій втрачає чинність з 01 січня 2018 року. При цьому, Законом про ліцензування не внесено відповідні зміни до Закону України «Про телекомунікації». А частиною третьою статті 2 Закону про державний нагляд (контроль) встановлено, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом про ліцензування.

Отже, у пункті 1 розділу І «Загальні положення» проекту Порядку розробником не враховані вимоги Закону про ліцензування, зокрема, в частині відміни ліцензування у сфері телекомунікацій, положення в частині встановлення порядку контролю за додержанням операторами телекомунікацій ліцензійних умов у сфері телекомунікацій.

За таких умов вважаємо, що положення проекту Порядку, які визначають порядок контролю НКРЗІ за додержанням ліцензійних умов у сфері телекомунікацій, необхідно привести у відповідність до вимог Закону про ліцензування.

2. Пункт 4 підрозділу 1 «Планові перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку розробник пропонує викласти у редакції, відповідно до якої «суб’єкт господарювання має право не допускати уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу». Проте, у статті 10 Закону про державний нагляд (контроль) наведено значно більшу кількість випадків, коли суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).

Отже, пропонуємо або пункт 4 підрозділу 1 «Планові перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку доповнити вичерпним переліком підстав, які визначатимуть право суб’єкта господарювання не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), або зазначити посилання на абз. 5-13 статті 10 Закону про державний нагляд (контроль).

3. У підрозділі 3 «Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку розробником пропонується така редакція пункту 5: «Документи, пояснення в обсязі, який суб’єкт господарювання вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань перевірки надаються суб’єктом господарювання не пізніше наступного робочого дня після надання запиту. Документи, надання яких пов’язано з особливостями технологічного процесу діяльності суб’єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу, за погодженням з уповноваженою НКРЗІ посадовою особою надаються в інший визначений строк». Проте, така форма взаємодії, як надання запиту органом державного нагляду (контролю) до суб’єкта господарювання у ході здійснення заходу державного нагляду (контролю), не встановлена Законом про державний нагляд (контроль). Вичерпні права та обов’язки органу державного нагляду (контролю) встановлено у статті 8 Закону про державний нагляд (контроль), а обов’язки суб’єкта господарювання передбачені у статті 11 цього Закону.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації», яка визначає повноваження національного регулятора у сфері телекомунікацій, НКРЗІ не наділена повноваженнями направляти запити до суб’єктів ринків телекомунікацій. Проте, пунктом 2 розділу 2 Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ 05.04.2016 № 180, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869, передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі строки, зокрема: інформацію, яка необхідна для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, аналізу результатів державного нагляду, - не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту, якщо інше не передбачено законодавством; інформацію для розгляду звернень споживачів – не пізніше ніж за 14 календарних днів з дати  отримання запиту, якщо інше не вказано у запиті НКРЗІ.

Отже, пропонуємо із тексту проекту Порядку виключити пункт 5 підрозділу 3 «Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку, як такий, що не відповідає законодавству у сфері державного нагляду (контролю).

4. Також, у редакції пункту 11 підрозділу 3 «Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку розробник пропонує, що «у разі перешкоджання суб’єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом уповноваженим НКРЗІ посадовим особам у здійсненні перевірки, уповноважені НКРЗІ посадові особи складають у довільній формі в двох примірниках акт про чинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі».

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 4 Закону про державний нагляд (контроль) при здійсненні державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів. А, відповідно до статті 10 Закону про державний нагляд (контроль) суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Отже, вважаємо, оскільки положеннями Закону про державний нагляд (контроль) не передбачено складання у ході проведення заходу державного нагляду (контролю) актів у довільній формі, окрім як за уніфікованою формою акту, надання виключних повноважень посадовим особам НКРЗІ у вигляді складання акту у довільній формі, суперечить вимогам  Закону про державний нагляд (контроль).

Крім того, у проекті Порядку не розкрито, тобто, не наведено вичерпний перелік дій, які можуть свідчити про перешкоджання суб’єктом господарювання, його відокремленим підрозділом у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) уповноваженим представникам НКРЗІ. За таких умов, уповноважені НКРЗІ посадові особи можуть суб’єктивно та на власний розсуд визначати такі обставини та факти при складанні акту у довільній формі.

Отже, пропонуємо пункт 11 підрозділу 3 «Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» розділу VІ «Порядок проведення перевірок» виключити із тексту проекту Порядку.

 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, просимо відмовити у погодженні проекту рішення НКРЗІ «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій» та направити його розробнику на доопрацювання.

Додаток: копія листа ІнАУ від 10.01.2018 № 02.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                               О. Федієнко