Лист №28 від 23.02.2017 щодо рішення НКРЗІ від 14.02.2017 №83

23.02.2017
Вихідні реквізити: 
№28
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
КМУ

Кабінет Міністрів України

 

Державна регуляторна служба України

 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Копія: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Вих. №28

від «23» лютого 2017 року

 

Щодо рішення НКРЗІ від 14.02.2017 № 83

 

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 14.02.2017 № 83 (далі – Рішення № 83) схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (далі – Правила) та надано на погодження до заінтересованих державних органів.

Інтернет Асоціацією України (далі – ІнАУ) вже надавались листом від 26.10.2016 №194/1-5 окремі зауваження до проекту Змін, що вносяться до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – проект Змін), прийнятих за основу рішенням НКРЗІ від 30.08.2016 № 455, які частково враховано.

 

Слід зазначити, що ІнАУ підтримує необхідність подальшого врегулювання питань щодо несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж. Проте, здійсненим аналізом проекту Змін виявлено, що окремі їх положення не призведуть до вирішення проблем, заявлених в Аналізі регуляторного впливу до Рішення № 83, та потребують доопрацювання.

 

Як зазначено в Аналізі регуляторного впливу до Рішення № 83, цілями державного регулювання вбачається, зокрема, забезпечення детального інформування абонентів операторами, провайдерами телекомунікацій щодо підстав скорочення переліку послуг або припинення їх надання із зазначенням відповідних підстав, орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг; забезпечення фіксації операторами, провайдерами телекомунікацій порушень споживачами вимог Правил, що є підставою для скорочення переліку послуг або припинення їх надання, тощо.

Для вирішення вказаних проблем пропонуються механізми та заходи, як-то, обов’язковість доведення до абонентів підстав, відповідно до яких їм скорочено перелік послуг або припинено їх надання із зазначенням орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг; обов’язковість фіксації фактів порушення абонентами окремих вимог Правил шляхом складання відповідного акту у паперовому або електронному вигляді та видачі протягом строку позовної давності копії акту на запити; необхідність реєстрації знеособленого (анонімного) абонента оператором, провайдером телекомунікацій відповідно до порядку встановленого НКРЗІ, у разі скорочення переліку телекомунікаційних послуг, що ним отримувалися, тощо.

 

Так, проектом Змін пропонується факт несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж фіксувати актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг (далі – Акт).

Відповідно до запропонованого терміну «акт про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг» – це акт, встановленої оператором, провайдером телекомунікацій форми, що складається ним у письмовому та/або електронному вигляді і підписується уповноваженими особами оператора, провайдера, в якому зазначаються фактичні обставини вчинення порушення, дата та підстави скорочення та/або припинення надання телекомунікаційних послуг, що передбачені цими Правилами та іншими актами законодавства України».

Проте, проектом Змін, а також чинними нормативно-правовими актами не встановлюються вимоги до форми, реквізитів та інших даних, які повинні міститись в Акті.

На нашу думку, відсутність для усіх операторів, провайдерів телекомунікацій єдиної форми або вимог до складання Акту, може бути підставою для їх скасування у суді, у разі звернення абонента з позовом та можливі негативні наслідки у вигляді стягнення шкоди з оператора, провайдера телекомунікацій, внаслідок незаконного скорочення переліку послуг чи припинення їх надання у разі визнання Акту незаконним.

За таких умов, навряд чи набудуть практичного застосування новації, запропоновані проектом Змін, зокрема щодо складання операторами, провайдерами телекомунікацій Актів у самостійно встановленій формі, тому, положення регуляторного акту зарані є недієвими.

Крім того, у проекті Змін відсутнє закріплення чіткості та поступовості при складанні Акту, що забезпечило б дотримання принципів прозорості, законності дій оператора, провайдера телекомунікацій та захист інтересів абонента, сприяло б недопущенню складання помилкових Актів.

Відсутність чітких вимог до Акту або встановлення єдиної його форми, а також процедури оформлення Акту, надасть можливість різного застосування положень Правил.

Такий підхід суперечить принципам забезпечення здійснення державної регуляторної політики, закріпленим у статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, щодо доступності та однозначності положень регуляторного акту для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акту.

Відтак, в додатку до проекту Змін має бути типова форма Акту або положення проекту Змін мають містити вичерпний перелік вимог до змісту Акту, його форми, процедури оформлення, тощо.

 

Крім цього, вважаємо, що окремими положеннями проекту Змін ущемляються права абонентів, які обслуговуються знеособлено/анонімно. До прикладу, доповненнями до пункту 39 Правил підпунктом 35-1 передбачено, що абонентам, які обслуговуються знеособлено/анонімно, витяг з акту не надається.

А нова редакція пункту 54 Правил вже передбачає обов’язковість реєстрації абонента оператором, провайдером телекомунікацій у разі відновлення надання послуг абоненту, який отримує послуги знеособлено (анонімно) без укладення письмового договору, після скорочення переліку послуг згідно з підпунктами 5,6 цього пункту Правил. Проте, при цьому не враховуються ситуації у разі помилковості дій оператора, провайдера телекомунікацій щодо скорочення переліку послуг та встановленого законодавством у сфері телекомунікацій права абонента отримувати послуги знеособлено (анонімно).

 

Проектом Змін пропонується у пункті 39 Правил в абзаці другому підпункту 17 (оператор, провайдер зобов’язаний у разі надання послуги з доступу до Інтернету забезпечити споживачам швидкість доступу, визначену договором) слово «доступу» замінити словами «передавання та приймання даних».

Звертаємо увагу, що згідно з визначенням терміну у Правилах «послуга з доступу до Інтернету» це «забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом».

Таким чином проста заміна слів буде мати у кінцевому вигляді зовсім іншу послугу – послугу з передачі данихобмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж»), яка також визначена діючими Правилами.

Така підміна термінів не відповідає вимогам Закону України «Про телекомунікації», зокрема визначенню терміну Інтернет, на підставі якого діючими Правилами було затверджено термін послуга з доступу до Інтернет.

Відповідно до вимог статей 6, 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як вбачається з рішень Конституційного Суду України від 28 жовтня 2009 року у справі № 28-рп/2009, від 17 лютого 2010 року у справі № 6-рп/2010 органи державної влади, керуючись у своїй діяльності законами при врегулюванні у своїх актах відповідних питань, не можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів.

Крім того, зміни, які пропонується внести до абзацу другого підпункту 17 пункту 39 Правил, жодним чином не співвідносяться з ціллю даного регуляторного акту, заявленою в Аналізі регуляторного впливу.

Відтак, абзац другий підпункту 17 пункту 39 Правил пропонується залишити без змін.

 

Відтак, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», схвалений рішенням НКРЗІ від 14.02.2017 №83 потребує доопрацювання, а тому, прийняття документу у запропонованій редакції є передчасним.

 

Враховуючи наведене, закликаємо прийняти рішення про відмову у погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» у запропонованій редакції та направити розробнику на доопрацювання.

 

 

Додаток: копія листа ІнАУ від 26.10.2016 № 194/1-5.

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                           О.Федієнко